menu

Zasady przetwarzania danych osobowych w ISOTRA a. s.

Spółka ISOTRA a.s., IČO (REGON): 47679191, z siedzibą Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, zapisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygnatura akt B 3169, oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych podmiotów danych postępuje zawsze zgodnie z podanymi poniżej zasadami wynikającymi z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko „rozporządzenie GDPR“):

Dochodzenie praw podmiotów danych wobec spółki ISOTRA a.s.

Podmioty danych mogą wobec spółki ISOTRA a. s. na warunkach podanych w art. od 15 do 22 GDPR dochodzić w odniesieniu do przetwarzanych ich danych osobowych:

Podanych powyżej praw trzeba zawsze dochodzić u administratora danych osobowych, wobec spółki ISOTRA a.s. nie można zatem dochodzić podanych praw w przypadkach, kiedy dla danego celu przetwarzania jest tylko w pozycji przetwarzającego.

Podanych powyżej praw podmiot danych ma prawo dochodzić wobec spółki ISOTRA a.s. w pisemnej formie z urzędowo uwierzytelnionym podpisem pod adresem Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej wiadomości z uznawanym podpisem elektronicznym, doręczonej na adres e-mail www.isotra.cz, lub za pośrednictwem skrzynki danych ID: 8wiemb6

Spółka ISOTRA a.s. niniejszym informuje podmioty danych, że mogą złożyć w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych na warunkach podanych w art. 77 GDPR skargę, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych ze strony spółki ISOTRA a.s. zostało naruszone GDPR.

Spółka ISOTRA a.s. niniejszym informuje podmioty danych, że mają na warunkach podanych w art. 79 GDPR prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważają, że ich prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania ich danych osobowych przez spółkę ISOTRA a.s. sprzecznie z GDPR.

Pełnienie obowiązku informacyjnego według artykułu 13 GDPR (pdf)

ISOTRA a.s.